Leasing » Home Credit

 Chcete si kúpi auto na splátky?

Home credit


Podmienky úveru IDEAL Credit:

 

úver poskytujeme ako fyzickej tak aj právnickej osobe

na ojazdené vozidlá

typy vozidiel, ktoré pre-financujeme: osobné a úitkové do 3,5 t

poadovaná priama platba na mieste od 0% do 80%, odporúaná 10% (úhrada kúpnej ceny z vlastných prostriedkov)

maximálny vek vozidla, ktoré pre-financujeme: 12 rokov (14 rokov vrátane financovania)

dka úveru od 24 do 84 mesiacov (poda veku vozidla)

minimálna výška úveru 1 200 €, maximálna nie je obmedzená

monos dojednania výhodného havarijného poistenia a povinného zmluvného poistenia prostredníctvom Home Credit Slovakia a.s.

Ako získa IDEAL Credit - základné podmienky pre fyzické osoby

plnoletá fyzická osoba

má stály zdroj svojich príjmov, ktorý môe doloi

v prípade, e iadate uvádza miesto výkonu práce inú krajinu ako Slovenskú republiku, vdy dokladá:

kópiu pracovnej zmluvy a troch posledných výplatných pások,

alebo výpisy z bankového útu za posledné 3 mesiace s viditenými príjmy od zamestnávatea

ak iadate uvádza ako svojho zamestnávatea vlastnú ivnos alebo spolonos, v ktorej vlastní 100% podiel, je posudzovaný ako podnikateský subjekt

iadate na seba musí uvies minimálne jeden overitený telefonický kontakt, a to bu na pevnú linku do zamestnania (personálne oddelenie alebo mzdová utáre) alebo pevnú linku / paušálny mobilný telefón registrovaný na iadatea.

Doklady, ktoré budete potrebova

Základné doklady

Dva doklady totonosti (najmä vodiský preukaz, cestovný pas *, zbrojný preukaz **, preukaz zdravotnej poisovne, alebo platobnú kartu). Obania SR vdy obiansky preukaz.

* Vodiský preukaz je moné nahradi cestovným pasom iba v tom prípade, ak je priama platba vyššia ako 20%

** Vodiský preukaz je moné nahradi zbrojným preukazom iba v tom prípade, ak je priama platba vyššia ako 50%

Rozšírené doklady

Rozšírené doklady = základné doklady + jeden z nasledovných dokumentov:

originál potvrdenia o výške príjmu od zamestnávatea

alebo pracovná zmluva a kópia troch posledných výplatných pások

alebo dôchodkový výmer

alebo potvrdenie o priznaní výsluhy / renty

V individuálnych prípadoch má Home Credit Slovakia a.s. právo vyiada si alšie tu neuvedené dokumenty 

Ako získa IDEAL Credit - základné podmienky pre podnikateov / právnické osoby

 

minimálna doba podnikania je u fyzickej osoby, podnikatea 3 mesiace, u právnickej osoby 1 rok

ak sa automobil bude pouíva pre potreby taxisluby, auto poiovne, autoškoly alebo bude ma štatút práva prednosti v jazde, doba financovania je maximálne 24 mesiacov

iadate musí uvies minimálne jeden overitený telefonický kontakt na sídlo firmy alebo na bydlisko osoby oprávnenej zastupova podnikateský subjekt

V individuálnych prípadoch má Home Credit Slovakia a.s. právo upravi základné podmienky poskytnutia úveru.

Doklady, ktoré budete potrebova

platný doklad totonosti osoby oprávnenej zastupova podnikateský subjekt, obania SR vdy obiansky preukaz

vodiský preukaz alebo cestovný pas osoby oprávnenej zastupova podnikateský subjekt

výpis z obchodného registra alebo koncesnú listinu alebo ivnostenský list, prípadne iný doklad oprávujúci na podnikanie poda osobitných predpisov (osoby bez prideleného IO), i iný doklad oprávujúci orgán na podnikanie.

overenú plnú moc v prípade, e podnikateský subjekt zastupuje osoba splnomocnená na základe plnej moci

V individuálnych prípadoch má Home Credit Slovakia a.s. právo vyiada si alšie tu neuvedené dokumenty


Ako správne spláca úver

 

Splátky za automobil je moné uhrádza výlune bankovým prevodom (odporúame zriadi si trvalý príkaz na úhradu).

Splátky je potrebné hradi tak, aby platba bola na našom úte vdy k dátumu splatnosti. Pri úhrade bankovým prevodom preto odporúame platbu vykona aspo 3 pracovné dni pred dátumom splatnosti, u poštovej poukáky potom aspo 5 pracovných dní pred dátumom splatnosti.

Ak Vám nevyhovuje termín splátky, vyplte iados, ktorú nájdete TU. Vyplnenú iados odošlite na adresu:


Home Credit Slovakia a.s.
Teplická 7434/147
921 22 Piešany

 

ASAB
FacebookInstagram