Pneuservis

 

 
V ase, ke na cestách jazdí oraz viac vozidiel s ovea vyššími konštruknými rýchlosami, ke pribúdajú kilometre rýchlostných ciest a dianíc, vystupuje do popredia kvalita a odbornos servisu pneumatík. Ke sa zamyslíte nad tým, o drí Vaše vozidlo na ceste, uvedomíte si, e sú to práve pneutmatiky.
Pre vodiov sú potrebné nielen informácie o rozmeroch a dezénoch pneumatík, ale aj o informácie o nosnosti pneumatík, kategórii rýchlosti, prípadne aj iné dôleité informácie súvisiace s konkrétnym vozidlom a jeho pouívaní v cestnej premávke.
Práve u nás sa zákazníkovi dostáva nielen odbornosti z pohadu kvality odvedenej práce, ale súasne aj mnostvo technických informácií o pneumatikách. AUTO-IMP SERVIS Vám poskytne kvalitný pneusevis, o znamená rýchlu montá, demontá pneumatík aj ich vyváenie.

 
NAŠA PONUKA
hliníkové disky (oceové alebo hliníkové)
pneumatiky (všetky druhy a znaky)
montá a demontá kolies, innosti ktoré sú vykonávané poda štandardných pracovných postupov na najmodernejších zariadeniach.
vyváenie kolies - zle vyváené, alebo vôbec nevyváené kolesá spôsobujú pri jazde s automobilom vibrácie. Tieto vibrácie spôsobujú ne komfortnos jazdy, zaaujú odpruenie automobilu a jeho rotujúce asti.Ukazovate zle vyváených pneumatík je "trasenie" volantu pri istej rýchlosti.
štandardom kvality a bezpenosti prevádzky je pouívanie momentového kúa na dotiahnutie skrutiek kolesa
geometria (geometriu vykonávame subdodávatelsky priom cena je rovnaká ako u konkurencií)
zavy verným zákazníkom
       
Kým sa naši mechanici venujú Vášmu vozidlu, môete sa pripoji na internet cez WIFI a posedie si v showroome pri kávike alebo inom nápoji, môete však zárove aj pozera na mechanikov pri práci cez panoramatické okno priamo v akárni.


Snaíme sa, aby kadý zákazník poznal výhody návštevy servisu AUTO-IMP SERVIS s.r.o. a vyuil našu širokú ponuku sluieb.V kvalite a odbornosti je naša výhoda pred konkurenciou!
o by ste mali vedie?
Oprava pneumatík - náhly únik vzduchu z pneumatiky býva väšinou spojený s prierazom alebo prepichom pneumatiky. Ak k tejto nehode príde poas jazdy, je dôleité o najskôr zastavi a pneumatiku vymeni. Dlhšou jazdou na pneumatike bez tlaku vzduchu dôjde k poškodeniu kordov nosnej vloky a pneumatika sa stáva neopravitenou. Ak zistíte, e únik tlaku pneumatiky nastal v pokoji, ke automobil stojí, potom tie netreba váha a poškodenú pneumatiku okamite vymeni.
Odborne prevedená oprava mechanického poškodenia pneumatiky Vám zvýši istotu a bezpenos pri jazde a zárove Vám ušetrí peniaze za nákup novej pneumatiky , bez toho aby ste zníili úitkové vlastnosti opraveného výrobku. Opravy pneumatík vykonávajú odborne školení pracovníci. Taktie pouívame znakové opravné materiály,
ktoré sú nielen vemi kvalitné, ale i cenovo dostupné. Preto je oprava poškodenej pneumatiky v servisoch
 Štandardnou súasou sluby je:

1. Demontá, montá a vyváenie kolies, innosti ktoré sú vykonávané poda štandardných pracovných postupov na najmodernejších zariadeniach.

2. Odborne preškolení personál pre štandardný pneuservis, pre montá a vyváenie liatinových kolies, pre prácu s elektronickým ventilom, opravy pneumatík a duší.
 
3. Štandardom kvality a bezpenosti prevádzky je pouívanie momentového kúa na dotiahnutie skrutiek kolesa.
  
Opravujeme defekty bezdušových (tubeless) i dušových (tube type) pneumatík od invalidných vozíkov, cez osobné automobily, nákladné automobily a po kombajny a nadrozmerné nakladae.

Oprava pneumatiky nie je taká jednoduchá záleitos, ako si niektorý myslia. Existujú predpisy a obmedzenia urujúce limity, pozície a poty prierazov, ktoré je moné opravi. Preto nie je jednoduché uri ktorá pneumatika sa ešte dá opravi a ktorá u nie.

Existujú dva druhy opráv pneumatiky:  
1.    jednoduchšia (malé prierazy), asová náronos pribline 20 minút  
2.     zloitá (väšie a veké prierazy), tu je u potrebná vulkanizácia a asová náronos stúpa na niekoko hodín (väšinou takéto opravy vykonávame do alšieho da, niekedy aj dlhšie)
Prezúvame všetky druhy a vekosti pneumatík vrátane nízkych profilov a RunOnFlat. Od invalidných vozíkov, cez osobné automobily, nákladné automobily a po kombajny a nadrozmerné nakladae
 
Vyvaujeme kolesá osobných, 4x4, SUV a ahkých nákladných automobilov. Oceové i liatinové disky (aj bez stredovej diery).
 

oprava pneumatík a diskov - poskytujeme opravy poškodených pneumatík a duší. Odborne zrealizovaná oprava zvyšuje istotu a bezpenos pri Vašej jazde. V porovnaní s nákladmi na nákup nových zákazník ušetrí peniaze bez toho, aby sa zníili úitkové vlastnosti opraveného výrobku.
 

 

ASAB
FacebookInstagram