Neautorizovan autoservis

 

 

 NEAUTORIZOVANÝ AUTOSERVIS

 

Mnoho vodiov rieši otázku, i navštevova autorizovaný alebo nautorizovaný autoservis. Prvá voba zväša padne na autorizovaný servis, ktorý by mal by zárukou kvality. Ale chu k alšej návšteve väšinou vodiov prejde vo chvíli, ke uvidia svoj úet za servis a opravu. A tak obvykle zaína nové hadanie servisu. Pokia hadá vodi naozaj profesionálny autoservis, neznamená to, e musí navštevova autorizovaný servis. Legislatívne zázemie EU toti poskytuje priestor pre nezávislé autoservisy a umouje im prístup k technickej dokumentácii a vybaveniu na úrovni autorizovaného servisu. To umouje aj nezávislému servisu poskytnú sluby na vemi vysokej úrovni, ale s nišími administratívnymi a prevádzkovými nákladmi. Od 1.1.2004 je moné opravova nové aj nové vozidlá, ktoré sú v záruke aj neautorizovaných servisoch, priom záruka nepadne. Záruka sa vzahuje ako na diely, tak aj na prácu.

 

 
Výhody
Prvé, o vodiov zaujíma je cena za opravy vs. kvalita a rozsah ponúkaných sluieb.
AUTO – IMP SERVIS je ovea lacnejší ako autorizované servisy ale zárove poskytuje profesionálne sluby. alšou výhodou je osobný prístup a monos jednania priamo s vedúcim pracovníkom servisu. Za opravou svojho auta tak vidíte konkrétneho loveka, ktorý Vás k oprave môe prizva a môete spolu priamo o oprave hovori.
Náš servis Vám ponúka i neoriginálne náhradné diely (záleí na Vás), ktoré sú omnoho lacnejšie a veakrát i omnoho kvalitnejšie.Na všetky naše nové auto diely poskytuje výrobca 2-ronú záruku tak e sa nemusíte obávat. Sami tak môete ovplyvni cenu opravy. Ceny za servisné práce u nás rozhodne nie sú premrštené.
 

 

 
ASAB
FacebookInstagram