Autosklo

 

 AUTOSKLO

 

Poškodil vám kamienok elné sklo? Nie vdy je nutná jeho výmena. V niektorých prípadoch postaí iba oprava elného skla, ktorá nielen ušetrí Váš as, ale aj Vaše peniaze. Preo radšej opravi ako vymeni elné sklo?

 

 

Oprava poškodenia elného skla je omnoho šetrnejším zásahom do vozidla ako jeho výmena.
Oprava je podstatne lacnejšia ako výmena elného skla.
Oprava je neporovnatene rýchlejšia ,v AUTO-IMP autoservise vám ju spravíme aj na pokanie.
Vas vykonaná oprava je voným okom takmer neviditená a neovplyvuje vodiov výhad.
Opravu elného skla akceptujú poisovne ale aj polícioa SR a STK.
Platí, e aj malé poškodenie na elnom skle je dôvodom na udelenie pokuty pri cestnej kontrole, resp. dôvodom na zadranie technického preukazu. Vozidlo s poškodeným elným sklom nie je spôsobilé na jazdu.
Aj zdanlivo drobné poškodenie elného skla môe náporom vzduchu kedykovek poas jazdy spôsobi prasklinu a tým ohrozi Vašu bezpenos.
Profesionálne vykonaná oprava plnohodnotne obnoví všetky vlastnosti elného skla.


Kedy je moná oprava elného skla?
ak sa trhlina nenachádza vo výhade vodia
nie je väšia ako 1 eurová minca
nevedie k okraju skla

 

     

 

Opravené sklo má rovnaké vzhadové a mechanické vlastnosti ako nepoškodené sklo. Oprava skla vráti pevnos a odolnos voi roztriešteniu aj tepelnú stálos. Na kvalitu opravy má vplyv doba, ktorá uplynula od momentu poškodenia do doby opravy a v neposlednom rade charakter poškodenia. Preto je dôleité kontaktova nás o najskôr. Ak vám iné povinnosti bránia v návšteve nášho servisu prelepte poškodené miesto priesvitnou lepiacou páskou. Spomalíte prenikanie neistôt a vzdušnej vlhkosti do miesta poškodenia.

 

70 % poškodení elných skiel na Vašom vozidle je opravitených, a to za zlomkovú cenu výmeny.

 

Vaše poškodené alebo zneistené sklo sa u nedá opravi? Poskytujeme pre Vás 3 monosti, ako Vaše autosklo vymeníme:
Bezhotovostná výmena z havarijného poistenia
Výmena autoskla zo zákonného poistenia
Výmena autoskla za hotovos, priom priemerná cena výmena elného skla nepresiahne 170 eur

Výmena elného skla
V AUTO-IMP servisa sa vdy snaíme Vaše poškodené elné sklo vdy opravi, sú však situácie kedy to nie je moné. Preto musí by vaše elné sklo vymenené za nové
Vymieame sklá na všetky znaky a modely vozidiel,priom vám dáme na výber i dáte prednos znakovému elnému sklu alebo náhrade,ktorá je za zlomok ceny a asto v rovnakej kvalite.
Pri montái autoskiel dodriavame postupy a normy prvovýrobcov vozidiel.
Pouívame kvalitný systém lepenia a montáe autoskiel tak, aby ste sa rýchlo a bezpene dostali spä na cestu
Kadý technik našej spolonosti absolvoval školenie a tréning zruností pre inštaláciu elných skiel a je certifikovaný pre túto innos.

 

   

 

Na vykonanú montá alebo opravu elného skla poskytujem záruku.

 

 

 

 

ASAB
FacebookInstagram