Autoklima

 

AUTOKLÍMA

 
Dnes by sa zákazník kupujúci si nové auto, sotva zriekol klimatizácie v om. Klimatizácia zabezpeuje pohodlie a komfort v priestore pre cestujúcich, minimalizuje škodlivos hlukov a pachov z ciest. Systém klimatizácie zaruuje ideálnu teplotu a zdravý, príjemný vzduch s redukovanou vlhkosou.V lete slúi na vychladenie a odvlhenie teplého vzduchu, ktorý prúdi do vozidla, v prechodnom období vysušuje vzduch a odstrauje zahmlenie z elného skla.
K optimálnemu výkonu a najmä ivotnosti klimatizácie by sa mala vykonáva údrba a dezinfekcia systému.
 
Odporúame vykonáva údrbu klimatizácie:
Raz rone - kontrola celého okruhu klimatizácie
Raz za 4 roky (medzi 60 000 a 80 000 km) - výmena sušia
Pri kadých 100 000 km - doplnenie hladiny oleja v kompresore
Raz do roka vydezinfikova klimatizáciu
 
Preo je dobré da si prekontrolova a vyisti a previes dezinfekciu  klimatizácie?
Kee klimatizácia pracuje pod stálym tlakom, sú jej súasti vystavené prirodzenému opotrebovaniu.Vo vnútri sa tvoria rôzne baktérie, roztoe a vírusy, ktoré následne do seba vdychujeme.  V systéme klimatizácie je tie pouitý špeciálny olej, ktorý ma za úlohu mazanie kompresora, ale hlavne má schopnos absorbova do seba okolitú vlhkos, ím stráca mazacie schopnosti a ohrozuje kompresor a ostatné súasti koróziou a vznikom kyselín.
 
 
Prejavy zle fungujúcej klimatizácie:
zápach vo vozidle – nepríjemná tvorba zápachu je spôsobená zvyškovou vlhkosou a napadnutím plesami. V klimatizanom okruhu sú prítomné baktérie, prach, huby.. Klimatizáciu treba vyisti.
slabé odstránenie zarosenia – ak klimatizácia nedokáe osuši elné sklo a okná, znamená to, e neabsorbuje vlhkos a chladenie je nedostatoné.. Je potrebné doplni chladiace médium.
Nepravidelné vytvorenie chladnej klímy, príp. zlé šírenie chladného vzduchu – je spôsobené nedostatkom chladiacej kvapaliny alebo problémom vo filtri.
Spotreba paliva stúpa asi o ½
 
Najastejšie závady a problémy auto klimatizácie:
Dlhodobo otvorený systém klimatizácie /chýbajúce komponenty/ a následne zneistený a zanesený vodou systém je hydroskopický - absorbuje vlhkos.
Zanedbaná údrba systému.
Poškodené loiská a cievky kompresorov.
Utrhnuté spojky kompresorov
Neodborné zásahy do systému.
 

 

 
 
ASAB
FacebookInstagram