Diagnostika

 

 
V súasnej dobe sú automobily stále viac a viac vybavované elektronickými riadiacimi jednotkami, ktoré majú na starosti nielen riadenie motora, ale aj celý rad alších funkcií. Elektronika nielen rozšírila schopnosti a funkcie automobilov, ale umouje tie lepšie uri prípadnú závadu. Väšina riadiacich jednotiek v automobile je preto dnes vybavená pamäou porúch, do ktorej sa ukladajú informácie o zistených závadach a poruchách. Je tak moné pomerne ahko vyhodnoti aj poruchy, ktoré sa objavujú len sporadicky a inak by sa vemi ako urovali.
Pomocou diagnostického konektoru vo vozidle je potom moné sa k jednotlivým riadiacim jednotkám v aute pripoji pomocou špeciálneho diagnostického prístroja. S týmto vybavením je moné preíta informácie o prípadných poruchách, prevádza rôzne nastavenia alebo íta niektoré hodnoty, údaje z jednotlivých idiel a to i za chodu vozidla.
 
 
 
Ke vo Vašom aute bliká ltá kontrolka na prístrojovke, alebo rovnomerne svieti, znamená to, e nastala chyba v prevádzke vozidla. Neodkladajte návštevu servisu po rozsvietení kontrolky. ím skôr sa na nás obrátite, tým vyššia je šanca vyrieši Váš problém o najpriaznivejšie a finanne najnenáronejšie. .
V našom servise Vám spravíme diagnostiku vozidla pri akejkovek oprave a to bu prezretím celého motorového vozidla alebo pomocou diagnostikcého prístroja. Po prezretí vozidla Vám doporuíme, o treba na Vašom vozidle vymeni, o je ako opotrebované...
 
Pouívame diagnostické zariadenie ktoré umouje rýchle naviazanie a spojenie s riadiacou jednotkou a prevedenia príslušného testu. Okrem monosti ítania a vymazávania pamäti porúch, umouje sledova hodnoty v reálnom ase, prevádza test akných lenov, monos mazania servisných intervalov, pre-programovania riadiacej jednotky, aktivácia/deaktivácia airbagukódovanie kúa imobilizéru at.

 

ASAB
FacebookInstagram